Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2019

dobrazla
5297 467f 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viastarryeyed starryeyed
1020 253d 390
Reposted fromspacelien spacelien viacarmenluna carmenluna
dobrazla
dobrazla
3254 183c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viakiks kiks
dobrazla
7509 4d10 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakiks kiks
dobrazla

July 11 2019

dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
dobrazla
5260 c197 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakiks kiks

July 08 2019

dobrazla
0263 013e 390
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
dobrazla
6827 74d9 390
Reposted fromsoftboi softboi viacarmenluna carmenluna
dobrazla
1900 5280 390
Reposted fromthetemple thetemple viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dobrazla
4580 1ab1 390
Reposted from4777727772 4777727772 viakiks kiks
dobrazla
5600 c531 390
Reposted fromhormeza hormeza viakiks kiks

June 26 2019

dobrazla
0019 6e1c 390
Reposted fromlaskowska laskowska viaarrives arrives
dobrazla

June 14 2019

dobrazla
5537 40d5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarrives arrives

June 04 2019

dobrazla
5017 5a8b 390
Reposted fromsavatage savatage viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dobrazla
dobrazla
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
Reposted frompensieve pensieve viazakurzonateczka zakurzonateczka

May 30 2019

dobrazla
Boisz się, że coś jest nie tak, bo nie może Cię spotkać nic dobrego.
— TY
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl