Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

dobrazla
3516 7262 390
dobrazla
dobrazla
3750 00c0 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dobrazla
     
Reposted from4777727772 4777727772 viadumbscream dumbscream
dobrazla
Wielkie talenty marnują się z powodu braku odwagi.
— Og Mandino
Reposted fromavooid avooid viadumbscream dumbscream

September 11 2018

dobrazla
5384 50c4 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainto-black into-black
dobrazla
9060 2d31 390
Reposted frompiehus piehus viacarmenluna carmenluna
dobrazla
W pewnym momencie serce ją zakuło, to smutek zaczął się odzywać. Ten rodzaj nostalgii, która niesie ze sobą tęsknotę za czymś mniej określonym. Lub - jak w tej sytuacji - za kimś. Na co dzień silna, niezależna, teraz leżała w towarzystwie melancholii myśląc o tym, jak miło i lżej na sercu byłoby mieć obok kogoś, kto rozumiałby ją bez słów. Kto milczałby z nią i śmiał się. Pocieszał i po prostu był przy niej. Nic więcej. Żeby tylko był. Pomyślała o szansach, które być może pojawiły się w jej życiu. Czy był ktoś, kto by ją zaakceptował taką jaka jest? Czy odtrąciła kogoś, kto mógł odegrać ważną rolę w jej życiu? Nie wiedziała. "Gdyby ktoś, kogo już spotkałam, miał być kimś ważnym, to by został." 
http://majowebzy.blogspot.com
Reposted fromlaters laters viacarmenluna carmenluna
dobrazla
8710 e9bb 390
Reposted fromdobby dobby viadouxsouvenirs douxsouvenirs
6391 f55d 390
Reposted frombrumous brumous viadouxsouvenirs douxsouvenirs
dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viadouxsouvenirs douxsouvenirs
dobrazla
dobrazla
9049 19c6 390
Reposted fromcountingme countingme viadouxsouvenirs douxsouvenirs
4343 1e52 390
Reposted frombrumous brumous viadouxsouvenirs douxsouvenirs
dobrazla
0232 6bc4 390
Reposted fromx70b1 x70b1 viaoxygenium oxygenium
dobrazla
9788 2ea8 390
Reposted frommakle makle viaoxygenium oxygenium
2900 d0c7 390
Reposted frombrumous brumous viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
dobrazla
9631 2447 390
Reposted frompalesoap palesoap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl