Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

dobrazla
7039 1b9f 390
Reposted fromdunkelbunt dunkelbunt viafullmoon fullmoon

April 05 2018

dobrazla
0215 46df 390
dobrazla
6287 d2dc 390
Reposted fromgingillo gingillo viaover-land over-land
dobrazla
6600 fd6d 390
Reposted fromqb qb viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 31 2018

dobrazla
dobrazla
dobrazla
3454 1d7c 390
Reposted fromluron luron viajointskurwysyn jointskurwysyn
dobrazla
1264 dfb5 390
Reposted fromzie zie vianikotyna nikotyna

March 26 2018

dobrazla
Reposted fromjedyny jedyny viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 13 2018

dobrazla
3331 42c0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World
dobrazla

March 10 2018

dobrazla
1317 b463 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viastylte stylte
dobrazla
6629 b7da 390
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

March 09 2018

dobrazla
3726 233b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viakiks kiks

March 05 2018

dobrazla
5502 396c 390
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viahereyes hereyes
dobrazla
5465 5435 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viahereyes hereyes
dobrazla
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

March 04 2018

dobrazla
Mogę spać mało, nie spać wcale, mogę być daleko, mieć problemy, zimne ręce, sytuacje bez wyjścia, mogę iść w deszczu i mieć bose stopy, mogę biec, uciekać, ale zawsze mieć przy sobie kogoś w tym wszystkim, z kim będę szczęśliwa. A przed tym być szczęśliwa ze sobą samą, być samą sobą, tak by to pochłaniało mnie bez reszty, a ten kto ze mną by był akceptowałby to, fascynował się tym i dawał mi wolność w byciu totalnym zaprzeczeniem realizmu i życiem tym, co dotyka mnie wewnątrz, na życie moimi marzeniami.
— -
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

March 01 2018

dobrazla
8385 ad94 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl