Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

dobrazla
4505 af88 390
dobrazla
2384 eb4a 390
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viasztukamatorka sztukamatorka

May 25 2017

dobrazla
8297 fbfd 390
Reposted fromdailylife dailylife viavitek vitek
dobrazla
dobrazla
8704 a4bd 390
dobrazla
2826 3011 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viakiks kiks

May 14 2017

dobrazla
8060 7d84 390
Reposted fromdelain delain viadualistycznie dualistycznie

May 04 2017

dobrazla
3480 9bcb 390
dobrazla
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.

April 27 2017

dobrazla
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasectum-sempra sectum-sempra
dobrazla
6718 19b6 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
dobrazla
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
dobrazla

April 24 2017

0257 acbe 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapsychoviolet psychoviolet
dobrazla
1568 15d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks

April 13 2017

dobrazla
4256 61cf 390
Reposted fromfrenulum frenulum viamaking-love making-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl