Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

dobrazla
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
dobrazla

April 24 2017

0257 acbe 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapsychoviolet psychoviolet
dobrazla
1568 15d5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks

April 13 2017

dobrazla
4256 61cf 390
Reposted fromfrenulum frenulum viamaking-love making-love

April 11 2017

dobrazla
8303 86a6 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamatuss matuss

March 29 2017

dobrazla
8840 e240 390
Reposted byMashe Mashe

March 27 2017

dobrazla
8908 27fb 390
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialilacwine lilacwine
4280 ff38 390
Reposted fromerial erial viakiks kiks
7879 2f91 390
Reposted fromsunlight sunlight viaarrives arrives
dobrazla

March 22 2017

dobrazla
5534 e115 390
dobrazla
6637 c99f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakiks kiks
dobrazla
4128 46b4 390
Reposted fromkreatura kreatura viakiks kiks
8261 598c 390
Reposted fromerial erial viasztukamatorka sztukamatorka
dobrazla
2065 f315 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakiks kiks
dobrazla

March 16 2017

5869 0969 390
Reposted fromerial erial viapurplecornflowers purplecornflowers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl