Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

dobrazla
0043 3791 390
Toruń, lata 60.

May 18 2020

dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viaTopielica Topielica
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
dobrazla
4637 3394 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viakiks kiks
dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viakiks kiks
dobrazla

April 23 2020

5063 a1e3 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoxygenium oxygenium
dobrazla
6406 dd79 390
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaoxygenium oxygenium
dobrazla

April 22 2020

dobrazla
dobrazla
9734 d073 390

April 17 2020

April 14 2020

dobrazla
" Miłość cierpliwa jest, 
łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
nie szuka poklasku, 
nie unosi się pychą; 
5 nie dopuszcza się bezwstydu, 
nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
7 Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
8 Miłość nigdy nie ustaje. " 
1 List do Koryntian-Hymn o miłości 
Reposted fromsweet18 sweet18 viablackatlass blackatlass
dobrazla
dobrazla
3203 cbd1 390
Reposted fromhushhush hushhush viaarrives arrives

April 13 2020

dobrazla
7958 a7a3 390

April 07 2020

dobrazla
She took my heart, I think she took my soul
— Kings of Leon
Reposted frommarciix marciix viaoxygenium oxygenium
dobrazla
0469 dda7 390
9050 1a62 390

d-entelle:

👑

Reposted fromfuckblack fuckblack viasectum-sempra sectum-sempra

March 30 2020

dobrazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...