Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

dobrazla
6901 ff38 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium
dobrazla
5505 8065 390
Reposted frommesoup mesoup viaoxygenium oxygenium
dobrazla
1402 4a33 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
dobrazla
Reposted fromshakeme shakeme viascorpix scorpix
dobrazla
7340 53b7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

February 05 2020

dobrazla
Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć jakie książki czytam w nocy.
Co kręci mnie w seksie. 
Jakie lubię lody.  Jakie drinki piję w nocy.
Co mnie smuci a co cieszy.
Dlaczego szybko wpadam w gniew i jeszcze szybciej się godzę. 
Nie dowiedziałeś się jakie mam wspomnienia z dzieciństwa.
Jaka muzyka koi mnie a jaka pobudza. 
Dlaczego tak bardzo lubię morze.
Szkoda, że nigdy nie chciałeś poznać mnie tak naprawdę.
— "Pożądanie rozpoczyna się w głowie"
dobrazla
0854 e8b3 390
dobrazla
dobrazla
Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaarrives arrives

January 31 2020

6028 ed7c 390
dobrazla
4184 afd4 390
dobrazla
8605 f057 390
dobrazla
8346 e3da 390

January 24 2020

dobrazla
3204 d0c8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaTopielica Topielica

January 18 2020

dobrazla

January 17 2020

dobrazla
3251 0ee7 390
dobrazla
dobrazla
5222 0e5e 390
Reposted frommiischa miischa viatake-care take-care
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl